Ga naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel 1    Definities

Artikel 2    Toepasselijkheid

Artikel 3    Offerte

Artikel 4    Totstandkoming en acceptatie van een overeenkomst

Artikel 5    Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6    Uitvoering overeenkomst

Artikel 7    Contractduur, uitvoeringstermijn

Artikel 8    Honorarium

Artikel 9    Annulering

Artikel 10  Aansprakelijkheid

Artikel 11  Betaling

Artikel 12  Geheimhouding

Artikel 13  Intellectueel eigendom

Artikel 14  Vragen en klachten

Artikel 15  Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

Artikel 16  Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities

Onderwijs:

Onderwijs, opleiding, herhaling, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Contactonderwijs:

Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Formeel onderwijs:

Onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een

formeel, d.i. wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs:

Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.

Educative dienst:

Het geven van onderwijs, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal en al dan niet met inbegrip van het daarover af te leggen examen of de te volgen andere vorm van toetsing.

Cursist:

Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, al dan niet gestuurd door een bedrijf of instelling, die Brand Instructie Rotterdam inhuurt of met Brand Instructie Rotterdam onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Brand Instructie Rotterdam een opdracht heeft gegeven, voor het verzorgen van (contact)-onderwijs of educatieve dienst.

Opdrachtgever:

Iedere organisatorische eenheid, elk bedrijf of instelling, die Brand Instructie Rotterdam inhuurt of met Brand Instructie Rotterdam onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Brand Instructie Rotterdam een opdracht heeft gegeven, voor het verzorgen van (contact) onderwijs of educatieve dienst. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Brand Instructie Rotterdam en de cursist en/of opdrachtgever, met betrekking tot (contact) onderwijs of een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als informeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Brand Instructie Rotterdam, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Offertes

De door van Brand Instructie Rotterdam gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen na datering van de offerte, tenzij anders is aangegeven. Brand Instructie Rotterdam is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Alle in offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4: Totstandkoming en acceptatie van een overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door middel van ondertekening en retourzending van het door Brand Instructie Rotterdam aangeboden formulier.
 2. De overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke opdracht van de cursist en/of opdrachtgever.
 3. De overeenkomst komt tot stand via het invullen van de inschrijfpagina van de website.
 4. De overeenkomst is definitief wanneer deze is bevestigd door Brand Instructie Rotterdam
 5. Mondelinge afspraken dienen ten alle tijden schriftelijk te worden bevestigd, dit kan per post, per mail of elektronische correspondentie zijn.
 6. Afbeeldingen, omschrijvingen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Brand Instructie Rotterdam zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de cursist en/of opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Brand Instructie Rotterdam.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft/hebben, zal Brand Instructie Rotterdam opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Brand Instructie Rotterdam daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 2. Brand Instructie Rotterdam zal geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6: Uitvoering en overeenkomst

 1. Brand Instructie Rotterdam bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Brand Instructie Rotterdam het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, een en ander ter beoordeling van Brand Instructie Rotterdam
 3. Brand Instructie Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dekkers Opleiding & Training is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Voor zover de dienstverlening van Brand Instructie Rotterdam bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Brand Instructie Rotterdam steeds voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen.
 5. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Brand Instructie Rotterdamaanleiding geeft, is Brand Instructie Rotterdam gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 

Artikel 7: Contractduur , uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever, Brand Instructie Rotterdam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 Artikel 8: Vergoeding werkzaamheden, vastgesteld tarief

 

 1. Voor overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten, waarin een vast tarief wordt

 

aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst, aanbieding of opdracht een vast tarief overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief BTW.
 2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal de geldelijke vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven Brand Instructie Rotterdam, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij overeenkomsten, aanbiedingen of opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Ook wanneer Brand Instructie Rotterdam met een opdrachtgever een vast tarief of uurtarief overeenkomt, is Brand Instructie Rotterdam, gerechtigd tot verhoging van dit tarief of uurtarief. Brand Instructie Rotterdam mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Brand Instructie Rotterdam kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 9: Annulering

Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door de opdrachtgever is zij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

Cursist:

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst, aanbieding of opdracht inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
 2. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.
 3. Bij annulering tot en met 30 dagen voor aanvang van de afgesproken datum worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 30 en 21 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 30% procent van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.
 5. Bij annulering tussen 21 en 14 dagen voor aanvang van de afgesproken datum wordt 75% procent van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.
 6. Bij annulering tussen 14 dagen en de afgesproken datum wordt 100% van de in opdracht genoemde prijs in rekening gebracht.

 

 1. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk. 

Opdrachtgever:

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst, aanbieding of opdracht inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum en er zijn geen nadere afspraken vastgelegd dan geldt de volgende annuleringsregeling:
 • a. annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.
 • b. bij annulering minder dan 3 weken (21 tot 15 dagen) voor aanvang van het

contactonderwijs zal de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs

verschuldigd zijn, met een minimum van € 50.- per dagdeel.

 • c. bij annulering minder dan 2 weken (14 tot 8 dagen) voor aanvang van het

contactonderwijs zal de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs

verschuldigd zijn, met een minimum van € 100.00 per dagdeel.

 • d. bij annulering minder dan 1 week (7 dagen) tot aan de dag van het

contactonderwijs, zal de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs

verschuldigd zijn, met een minimum van 200.- per dagdeel.

 1. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop

van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Brand Instructie Rotterdam is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever.
 2. Brand Instructie Rotterdam is niet aansprakelijk voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van Brand Instructie Rotterdam.
 3. Brand Instructie Rotterdam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. Brand Instructie Rotterdam is jegens de opdrachtgever en de cursisten, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.
 5. De cursist wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen. Ook wordt de cursist geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk in staat is.
 6. De cursist verklaart door deelname aan de cursus dat hij/zij de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid volgt en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Cliënt vrijwaart Brand Instructie Rotterdam tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

Artikel 11: Betaling

4.1 De betaling van de factuur dient bijgeschreven te zijn binnen 21 dagen na facturering op het door Brand Instructie Rotterdam te bepalen bankrekeningnummer, tenzij anders overeengekomen. Het factuur is daarin bepalend, tenzij de opdrachtgever een schriftelijke verklaring kan overleggen.

4.2 Heeft na het betalingstermijn als genoemd in 4.1 geen betaling plaatsgevonden dan is de opdrachtgever in gebreke zonder dat hiertoe door Brand Instructie Rotterdam een schriftelijke in gebreke stelling noodzakelijk is.

4.3 Indien na de in artikel 4.1 genoemde betalingstermijn geen betaling plaatsgevonden is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buiten gerechtelijke invorderingskosten, een en ander conform de Wet Incasso Kosten.

4.4 Bij achterwege blijven van een tijdige betaling staat het Brand Instructie Rotterdam vrij de vordering uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 12: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 

 1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door Brand Instructie Rotterdam voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij Brand Instructie Rotterdam, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door Brand Instructie Rotterdam verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Brand Instructie Rotterdam worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Brand Instructie Rotterdam houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden

behoudt Brand Instructie Rotterdam zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 14: Vragen en Klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door Brand Instructie Rotterdam beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Brand Instructie Rotterdam per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Brand Instructie Rotterdam, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten

terzake verliest.

 

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

 

Brand Instructie Rotterdam behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Brand Instructie Rotterdam. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

Brand Instructie Rotterdam behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Brand Instructie Rotterdam.

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, diensten of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Brand Instructie Rotterdam schriftelijk in gebreke te stellen. Brand Instructie Rotterdam dient daarbij wel een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 Brand Instructie Rotterdam, dan wel medewerkers van Brand Instructie Rotterdam zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

5.3 Brand Instructie Rotterdam heeft het recht om bepaalde werkzaamheden en diensten uit te laten voeren door derden.

 1. Brand Instructie Rotterdam is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

5.5 Brand Instructie Rotterdam is bevoegd, zonder toestemming vooraf van de opdrachtgever, de prijs van de overeenkomst te verhogen als zij hier op wettelijke gronden toe gedwongen is.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.